Usługi

W pracy wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt geodezyjny oraz nasze doświadczenie zdobyte w różnych projektach.

Pomiar sytuacyjno-wysokościowy

 1. Aktualizacja mapy zasadniczej.
 2. Mapy do celów projektowych w formie numerycznej i analogowej.
 3. Pomiary realizacyjne:
  • Tyczenie obiektów liniowych i powierzchniowych.
  • Tyczenie sieci uzbrojenia terenu.
 4. Pomiary inwentaryzacyjne sieci, budynków, budowli.
 5. Inwentaryzacje obszarów górniczych.
 6. Mapy do celów projektowych a także inwentaryzacje na terenach zamkniętych jak PKP czy MON.

Pomiary specjalistyczne

 1. Pomiar pionowości budowli wysmukłych, a także inwentaryzacje tych budowli oraz słupów konstrukcyjnych.
 2. Pomiar objętości mas ziemnych, szczególnie przy obsługach obszarów górniczych.
 3. Pomiar wysokości punktów niedostępnych.
 4. Pomiary kontrolne masztów, kominów, elektrowni wiatrowych itp.
 5. Pomiar pól powierzchni działek przy dopłatach z Unii Europejskiej.
 6. Wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie.
 7. Tyczenie oraz inwentaryzacja otworów geologicznych.
 8. Sondowanie rzek, jezior oraz wszystkich miejsc, gdzie potrzebny jest pomiar dna zalanego terenu.

Prace geodezyjno-prawne

 1. Badanie stanów prawnych nieruchomości.
 2. Podziały nieruchomości.
 3. Wznowienia punktów granicznych.

Geodezyjna obsługa inwestycji

 1. Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych.
 2. Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego.